ขั้นตอนการคืนสินค้า

       ท่านสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ก็ต่อเมื่อคำสั่งซื้อยังอยู่ในสถานะกำลังดำเนินการ ทางเราจะตอบรับคำขอยกเลิกที่ดำเนินการผ่านแอดมิน Spaya  (098-746-5182) เท่านั้น ภายใน 24 ชั่วโมง

หลังทำรายการสั่งซื้อเข้ามาเท่านั้น ในกรณีที่สินค้าที่เกี่ยวข้องได้รับการบรรจุหรือจัดส่งแล้ว ท่านจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ ทุกกรณีค่ะ

นโยบายการจัดส่งสินค้า

หมายเหตุ

1. บริษัท พาโด(ประเทศไทย ) จํากัด จะเริ่มนับระยะเวลาจัดส่งสินค้า เมื่อได้รับหลักฐานยืนยันการชำระเงินจากลูกค้าแล้วกรุณาแจ้งการชำระเงินก่อน เวลา 10:00 น. เนื่องจากทางร้านจะได้จัดส่งสินค้าให้ท่านภายในวันนั้นเลย เพราะหากท่านแจ้งหลังจากเวลาที่กำหนดไว้นั้นทางร้านจำเป็นต้องจัดส่งสินค้าให้ท่านนับตั่งแต่วันสั่งสินค้า 7-14 วัน แต่อย่างไรก็ตามอาจเกิดความล่าช้าได้เนื่องจากหลายปัจจัย อาทิเช่น สภาพอากาศ, สภาพการจราจร, เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง และปัจจัยอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม โดยระยะเวลาจัดส่งขึ้นอยู่กับสถานที่รับสินค้า ระยะเวลาในการจัดส่งเป็นระยะเวลาโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับบริษัทฯที่ทำการจัดส่ง โดยไม่นับวันเสาร์ - อาทิตย์

  • กรุงเทพฯ และปริมณฑลฯ ภาคใต้ และอีสาน ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 7-14 วันทำการ หลังจากวันที่แอดมินตรวจสอบการสั่งซื้อหลังจากวันที่ชำระเงินพร้อมกับแจ้งที่อยู่เรียบร้อยแล้ว (ภาคใต้ ยกเว้นหมู่เกาะต่างๆ และ3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ) และภาคอีสาน (ยกเว้นพื้นที่ห่างไกลที่ขนส่งเดินทางเข้าไม่ถึง)

 

  • ภาคเหนือ จะได้รับสินค้า 5-10 วันทำการ หลังจากวันที่ชำระเงินพร้อมกับแจ้งที่อยู่เรียบร้อยแล้ว

และวันหยุดราชการ ระยะเวลาการจัดส่งอาจมีการคลาดเคลื่อนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างช่วงเทศกาล (ยกเว้นพื้นที่ห่างไกลที่ขนส่งเดินทางเข้าไม่ถึง)

2. ลูกค้าจะได้รับการยืนยันการสั่งซื้อสินค้าจากแอดมินบริษัท พาโด(ประเทศไทย ) จํากัด

3. สินค้าจะได้รับการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในส่วนของที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งได้อีกเมื่อได้รับยืนยันการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว

4. กรุณาตรวจนับสินค้า และเช็คสภาพสินค้า ก่อนรับสินค้าทุกครั้ง

บริษัท บริษัท พาโด(ประเทศไทย ) จํากัด มีความตั้งใจจะให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเรา แต่ขณะนี้เราทำการจัดส่งสินค้าเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น หากมีการเปลี่ยนแปลในอนาคต บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งให้ลูกค้าทราบในทันที

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. การเก็บรวมรวมข้อมูลข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้และเปิดเผยข้อมูล เพื่อเป็นสิทธิประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล และประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คือ การซื้อขายสินค้า, การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย (โดยส่งข้อมูลผ่าน SMS หรือ อีเมล) , การวิจัยตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และการติดต่อสอบถามวิจัยเพื่อพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย

2. ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวมไว้จนกว่าเจ้าของข้อมูลจะมีการถอนความยินยอม และข้อมูลดังกล่าวอาจถูกใช้ หรือเปิดเผยต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฎิบัติงานของบริษัทฯ และการใช้ หรือเปิดเผยนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล และ/หรือเป็นไปเพื่อปฎิบัติตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในข้อ 1. 

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ไว้กับบริษัทฯ จะถูกเก็บรักษา ใช้ และเปิดเผยอย่างเหมาะสมตามมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

4. สมาชิกตกลงที่จะโพสต์รูปภาพสินค้าของบริษัทฯ และ/หรือใช้ข้อความบรรยายสินค้าตามวัตถุประสงค์ข้อ 1. โดยไม่นำรูปภาพสินค้าไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นใด และไม่ทำให้บริษัทฯ เสียหายหรือเสียชื่อเสียง หากสมาชิกได้มีการโพสต์รูปภาพหรือใช้ข้อความบรรยายเกินกว่าการใช้งานตามวัตถุประสงค์ข้อ 1. จนก่อให้เกิดความเสียหายหรือเสียชื่อเสียงต่อบริษัทฯ สมาชิกตกลงรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว

5. สมาชิกยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลที่ให้ไว้หรือมีอยู่ หรือที่บริษัทฯ ได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น และยินยอมให้ผู้รับข้อมูลจากบริษัทฯ เก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ต่อบริษัทฯ

6. สมาชิกยืนยันว่าได้บรรลุนิติภาวะ มีสติสัมปชัญญะครบถ้วน ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ และไม่เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ ในขณะที่ให้ความยินยอมนี้